OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC.A.Ş

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI METNİ VE

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

SAYIN HİSSEDARLARIMIZ

 Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2015 Cuma günü saat 15:30’ da Fevzipaşa Cad. Emir Buhari Sokak No:4-4/1 Fatih / İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini müzakere edip karara bağlamak üzere yapılacaktır.

            Olağan Genel Kurula ait evraklar ortaklarımızın tetkiki için Mecidiyeköy Büyükdere Cd. 1.İmar İş Hanı No:48/7 Şişli-İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde incelemeye hazır hale getirilmiştir.

             Ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul toplantısına, belirtilen tarih, saat ve yerde, varsa tüzel kişiliklerini temsil eden yetkililerine örneğine uygun bir vekalet (temsil belgesi) vererek katılmalarını arz ederim.

Saygılarımızla,

27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. 2014 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 12.2014 tarihli Bilanço ve kar – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 4. Bilançoda belirli karın dağıtılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
 5. Yıl içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulunun onayına sunulması,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 9. Denetçi Seçimi,
 10. TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesinin görüşülmesi,
 11. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ                            

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC.A.Ş’nin 27.03.2015 Cuma günü saat:15:30’da Fevzipaşa Cad. Emir Buhari Sokak No:4-4/1 Fatih/İstanbul adresindeki,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………. …………………. ‘yi vekil tayin ettim.      

 VEKALETİ VEREN  

İSİM/İMZA/TARİH

 

ADI SOYADI                 :
ÜNVANI                         :
SERMAYE MİKTARI  :
HİSSE ADEDİ                :
HİSSE TUTARI              :
ADRESİ                            :

Not : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti Verenin  Noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi

Vekaletnameye Eklenecektir.


24 Mart 2015 10:59
TÜM HABERLER

CLOSE
CLOSE