OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

 İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  08/01/2024 tarih 2024/2 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/03/ 2024 Pazartesi günü Saat 09:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 15/04/2024 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve 16:00’da yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                    YÖNETİM KURULU ÜYESİ

   Dr. Önder Yüksel ERYİĞİT                                                               GENEL MÜDÜR

                                                                                                                           Ali ARZUMAN

Şirket Merkezi Adresi: Yamanevler Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Karacabey Sokak, No: Ümraniye /İstanbul

Tel: 0 216 635 00 00

Fax: 0 216 635 00 83

Web: www.ispark.istanbul

 İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

18/03/2024 TARİHİNDE YAPILACAK

2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 5. TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 10. Bağımsız Denetçi seçimi,
 11. TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
 12. Dilek, temenniler ve kapanış.  

 

 V E K A L E T N A M E

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi’nin 18/03/2024 Pazartesi günü Saat: 09:30 ’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 Vekilin(*) ;

 Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

 T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

ÇAĞRI METNİ İMZALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


23 Ocak 2024 13:52

CLOSE
CLOSE