OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 06/01/2023 tarih 2023/1 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16/03/2023 Perşembe günü Saat 15:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 12/04/2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

 YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                      YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 Dr. Önder Yüksel ERYİĞİT                                                                       GENEL MÜDÜR
                                                                                                                          Hakan ORHUN

Şirket Merkezi Adresi  : Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi Karacabey Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL
Tel                              : 02166350000
Fax                              : 02166350083
Web                            : www.ispark.istanbul

 

 

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16.03.2023 TARİHİNDE YAPILACAK
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
10- Bağımsız Denetçi seçimi,
11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.  

 

 V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

 

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi’nin 16/03/2023 Perşembe günü Saat: 15:00 ’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 Vekilin(*) ;
 Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
 T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

 

 

 

 


3 Şubat 2023 17:03

CLOSE
CLOSE