Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  08/06/2021 tarih 2021/41 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 6 Temmuz 2021 Salı günü Saat 13:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 4 Ağustos 2021 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ (GENEL MÜDÜR)
Murat ÇAKIR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Abbas YAŞAR                                                                                                                        

Şirket Merkezi Adresi :Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi Karacabey Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL

Tel                              : 02166350000
Fax                              : 02166350083
Web                            : www.ispark.istanbul

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6 TEMMUZ 2021 TARİHİNDE YAPILACAK
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10-Bağımsız Denetçi seçimi,

11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.  

 

V E K A L E T N A M E
İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi’nin 6 Temmuz 2021 Salı günü Saat:13:00 ’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 Vekilin(*) ;

 Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

 T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

 


16 Haziran 2021 14:53