OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

  İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

Yönetim Kurulumuzun  15.09.2022 tarih 2022/58 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2022 Perşembe günü Saat 11:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 31 Ekim 2022 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ                                                      YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Recep KORKUT                                                                                              GENEL MÜDÜR

Hakan ORHUN

 

Şirket Merkezi Adresi : Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi Karacabey Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL

Tel                              : 02166350000

Fax                              : 02166350083

Web                            : www.ispark.istanbul

 

 

 

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13.10.2022 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,

4- Dilek, temenniler ve kapanış.  

 

 

V E K A L E T N A M E

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

 İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi’nin 13.10.2022 Perşembe günü Saat: 11:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 

 Vekilin(*) ;

 Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

 T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

 

 

 

 

 


28 Eylül 2022 16:23

CLOSE
CLOSE