Mobil Uygulama Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.

İSPARK MOBİL UYGULAMA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve “Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi Karacabey Sokak No:4 Ümraniye, İstanbul” adresinde yer alan İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi (“İSPARK”veya “Şirket”) tarafından işletilen mobil uygulamamızın kullanıcıları olarak sizlerin kişisel verilerinize ilişkin esaslar belirtilmiştir.  

  • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tarafımızla paylaşmış olduğunuz ve gerekli incelemeleri yapabilmek adına elde ettiğimiz kişisel verileriniz üyelik hizmetlerinin yürütülmesi, otopark hizmetinden yararlanan müşterilerimizin borç sorgusunu yapabilmesi ve borcunu mobil uygulama aracılığıyla ödeyebilmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. 

  • İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 

Kişisel verileriniz, hukuka uygun olarak bir talep gelmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları) aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. 

  • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tarafınızca doldurulmakta olan formlar vasıtasıyla kısmen otomatik olan yöntemle elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  • Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar meydana gelmesi hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak “Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi Karacabey Sokak No:4 Ümraniye, İstanbul” olan Şirket adresimize postalayabilir veya kvkk@ispark.istanbul e-posta adresine göndereceğiniz e-posta aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Talebiniz kabul edip işleme koyulabilir veya gerekçesi açıklanarak yazılı usulle reddedilebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Kişisel verilerinizin hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.